กลุ่มงานจริยธรรม

ความเป็นมา/เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
- การจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรีิตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
- แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด