ปีที่พิมพ์ : 2567

ISBN : 978-616-270-463-5

รายงานการศึกษากระบวนการและผลการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 การดำเนินการ

บทที่ 4 ผลการวิจัย

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด