จ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างเอกชนบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

จ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

จ้างที่ปรึกษา โครงการสืบสานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด