โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมถนะของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การศึกษาแนวทางการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการถ่ายเอกสาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดจ้างเอกชนให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนรบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด