โครงการศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดููแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จ้างเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จ้างเอกชนให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สกศ.

โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัมนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในหน่วยงานระดับพื้นที่

กิจกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา : กรณีศึกษาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม

โครงการศึกษาแนวทางการพััฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Ares-based)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด