การบริหารการคลัง

1. การงบประมาณ
           1.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
           1.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
           1.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
           1.4 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
           1.5 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน     ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
               - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่าย        ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
           1.6 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลว 20 มกราคม 2548)
           1.7 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลว 18 มกราคม 2553)
           1.8 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557)
           1.9 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว 29 เมษายน 2558)
           1.10 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลว 6 มกราคม 2559)
           1.11 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
           1.12 รายงานผล/แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
           1.13 พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
           1.14 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๒
           1.15 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
           1.16 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
           1.17 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
           1.18 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
           1.19 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๒)
           1.20 หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความ เข้าใจการนําเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

           1.21 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)
           1.22 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
           1.23 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดสิ้นไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)


2. การเงินการคลัง
           2.1 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
           2.2 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550
           2.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
           2.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
           2.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
           2.6 แนวทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
           2.7 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
           2.8 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
           2.9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 554 ลว 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
          2.10 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          2.11 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422/ว 292 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นของรัฐ)
          2.12 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.2/ว 77 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
          2.13 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/ว 1187 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
          2.14 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว 1194 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ขอประชาสัมพันธ์ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
          2.15 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 33 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          2.16 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 55 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำเงินส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนและการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
          2.17 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 35 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม
          2.18 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 54 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
          2.19 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ    (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
          2.20 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 200 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการลบข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการเข้าเว็บไซต์ (Clear Cache) สำหรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
          2.21 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 645 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ การนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
          2.22 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 119 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง     แนวปฏิบัติสำหรับแบบฟอร์ม ขงป02 Mass Upload ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
          2.23 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 23 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2567
          2.24 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 130 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง ปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม
          2.25 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 39 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 เรื่อง แบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt)

3. บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินสงเคราะห์ข้าราชการ
           3.1 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
           3.2 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
           3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 180 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566
           3.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.3/ว 27 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่


4. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
           4.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
           4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550

5. สวัสดิการ และค่าตอบแทน
           5.1 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
           5.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 (ยกเลิก)
           5.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
           5.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547
           5.5 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
           5.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
           5.7 พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2535
           5.8 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
           5.9 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
           5.10 พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ 2535
           5.11 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ พุทธศักราช 2483
           5.12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
           5.13 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
           5.14 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
           5.15 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
           5.16 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
           5.17 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
           5.18 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
           5.19 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
           5.20 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
           5.21 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
           5.22 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
           5.23 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
           5.24 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
           5.25 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530
           5.26 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
           5.27 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
           5.28 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
           5.29 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    พ.ศ. 2553
           5.30 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 2
           5.31 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 3
           5.32 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 4
           5.33 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 5
           5.34 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 6
           5.35 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่ 7
           5.36 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
           5.37 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
           5.38 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
           5.39 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
           5.40แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
           5.41พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

6. ความรับผิดทางแพ่ง
           6.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
           6.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

7. หนังสือเวียน
           7.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
           7.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
           7.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
           7.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 103 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 เรื่อง การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
           7.5 หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
           7.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
           7.7 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
           7.8 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 102 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ตรวจเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
           7.9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
           7.10 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
          7.11 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
           7.12 การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
           7.13 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๑
           7.14 สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
           7.15 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
           7.16 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
           7.17 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
           7.18 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
           7.19 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ฯ
           7.20 สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4ว 2081 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันฯ(ตามประกาศ สนง.ปปง.ที่ 8-2562)
           7.21 สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4ว 2201 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันฯ(ตามประกาศ สนง.ปปง.ที่ 9-2562)
           7.22 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
           7.23 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503ว(ล) 21106 ลว17-6-62
           7.24 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
           7.25 ปรับปรุงบัญชีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ
           7.26 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseasa 2019(COVID-19)
           7.27 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
           7.28 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 55 ลว 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติ หลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
           7.29 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลว 20 มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน ครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
           7.30 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลว 3 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน ครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
           7.31 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 146 ลว 14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
           7.32 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 152 ลว 16 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือนของกรมบัญชีกลาง (CDG directpayment Token Key)
           7.33 หนังสือโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 706/2563 ลว 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอนําเสนอและ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
           7.34 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 248 ลว 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการ เบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          7.35 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 273 ลว 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธฺหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
          7.36 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 279 ลว 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
          7.37 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.4/ว 283 ลว 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง(CGD DirectPayment Token Key) และการขอบันทึกรายการตกเบิก
          7.38 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 441 ลว 17 กันยายน 2563 เรื่อง ปรับปรุง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจําเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
          7.39 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 450 ลว 22 กันยายน 2563 เรื่องการเบิกจ่ายค่า ยาหรือสารอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
          7.40 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 156 ลว 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563
          7.41 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
          7.42 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 55 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
         7.43 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2)
         7.44 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 166 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้จ่ายสูง
         7.45 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 167 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และเข้ากลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
         7.46 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 199 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
          7.47 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 268 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล
          7.48 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 471 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564
          7.49 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 471 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)
          7.50 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 643 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต
          7.51 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
         7.52 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 134 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน
         7.53 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 138 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื่อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
         7.54 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 141 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็น รายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
         7.55 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3441 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ
         7.56 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 1287 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.57 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว 23 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)(ฉบับปรับปรุง)
         7.58 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 157 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครับเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
         7.59 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 203 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครับที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
         7.60 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/2384 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางเกี๋ยวกับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
         7.61 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416/ว243 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.62 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว476 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวมัยอิลัยติส ออฟติกา
         7.63 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว693 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคโลหิดวิทยาซึ่งจไเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.64 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว805 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ
         7.65 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
         7.66 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.5/ว1020 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         7.67 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0411.7/ว 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม
         7.68 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
         7.69 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1207 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
         7.70 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1238 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (ฉบับที่ 2)
         7.71 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 1342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.72 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1465 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)
         7.73 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 114 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
         7.74 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 194 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
         7.75 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 1551 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.76 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต
         7.77 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 13 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
         7.78 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม
         7.79 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 21 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
         7.80 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 28 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
         7.81 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.2/ว 29 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต
         7.82 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 218 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
         7.83 หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5120/ว 172 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         7.84 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 62 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
         7.85 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.7/ว 63 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension
         7.86 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 146 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา
         7.87 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 99 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
         7.88 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 102 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))] (ฉบับที่ 3)
         7.89 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
         7.90 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 198 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง กรมบัญชีกลางขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4./ว 128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อ     จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
          7.91 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 429 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต (ฉบับที่ 2)
          7.92 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 451 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เรื่อง         แจ้งยกเลิกการให้ใช้ใบรับรองแพทย์ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
          7.93 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 455 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key
          7.94 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 564 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
          7.95 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)
          7.96 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 185 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เรื่อง การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันประจำเดือนของข้าราชการ
          7.97 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 188 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2567

8. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
           8.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
           8.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
           8.3 แนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           8.4 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           8.5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           8.6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           8.7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
           8.8 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ระดับคะแนน 2-3)
           8.9 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           8.10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9. การพัสดุ
           9.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
           9.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
           9.3 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม
           9.4 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/ว ลว 18 ก.ย. 2560 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
           9.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
           9.6 กฎกระทรวง 7 ฉบับ
           9.7 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
           9.8 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.2/ว 104 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
                - บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560
           9.9 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
           9.10 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
           9.11 การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
           9.12 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์
           9.13 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
           9.14 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
           9.15 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
           9.16 การกำหนดให้งานบริการทางวิชาการหรือการวิจัยข้อมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           9.17 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบับที่ ๒)
           9.18 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่มมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
           9.19 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
           9.20 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
           9.21 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุตจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
           9.22 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
           9.23 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
           9.24 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
           9.25 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
           9.26 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
           9.27 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
           9.28 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
           9.29 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน
           9.30 การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการ
           9.31 ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
           9.32 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการภายหลัง หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
           9.33 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลว 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Diseasa 2019(COVID-19))
           9.34 หนังสือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ กต 1605.1/ว 1397 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุที่ได้รับภายใต้โครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและแหล่งเงินอื่น
           9.35 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณา
          9.36 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
          9.37 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 419 ลว 3 กันยายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
          9.38 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลว 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Diseasa 2019(COVID-19)
          9.39 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 461 ลว 25 กันยายน 2563 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์)
          9.40 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ลว 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ํามันในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
          9.41 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลว 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
          9.42 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลว 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การยื่น ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกําหนด คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
           9.43 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563
           9.44 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลัง เกิดเหตุอุทกภัย
           9.45 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
         9.46 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 290 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอน
         9.47 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0419.2/ว 344 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทํารายงาน ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         9.48 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
         9.49 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         9.50 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0910/ว 58 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
         9.51 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัศดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
         9.52 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 940 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
         9.53 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 973 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109
         9.54 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 989 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทําร่างของเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ สําหรับจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
         9.55 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 1034 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แบบฟอร์ม รายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์
         9.56 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1052 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดล่วงหน้า
         9.57 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 1225 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2564
         9.58 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 69 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) กับหน่วยงานภายนอก
         9.59 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 114 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
         9.60 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว470 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
         9.61 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         9.62 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว807 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
         9.63 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1095 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่องกำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ
         9.64 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
         9.65 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
         9.66 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0910/ว 48 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
         9.67 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 373 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai        
         9.68 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5/ว 404 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566
         9.69 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 458 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) เพิ่มเติม
         9.70 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 31 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
         9.71 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กอร) 0405.2/ว 209 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

10. แบบฟอร์มต่าง
           10.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
           10.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)

11. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
           11.1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
           11.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
           11.3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
           11.4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
           11.5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
           11.6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
           12.1 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562
           12.2 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
           12.3 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2562
           12.4 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2563
           12.5 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
           12.6 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2563
           12.7 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2563
           12.8 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
           12.9 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563
           12.10 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
           12.11 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563
           12.12 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563
           12.13 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563
           12.14 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
           12.15 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563
           12.16 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563
           12.17 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564
           12.18 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
           12.19 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564
           12.20 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564
           12.21 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
           12.22 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564
           12.23 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
           12.24 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2564
           12.25 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2564
           12.26 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
           12.27 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
           12.28 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
           12.29 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564
           12.30 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2565
           12.31 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
           12.32 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2565
           12.33 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2565
           12.34 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
           12.35 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2565
           12.36 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
           12.37 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2565
           12.38 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565
           12.39 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2565
           12.40 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
           12.41 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2565
           12.42 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2566
           12.43 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
           12.44 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2566
           12.45 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2566
           12.46 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
           12.47 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566
           12.48 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
           12.49 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566
           12.50 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2566
           12.51 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566
           12.52 งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2566
           12.53 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
           12.54 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2566
           12.55 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2567
           12.56 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
           12.57 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2567
           12.58 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2567
           12.59 งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

13. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
           13.1 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2564)
           13.2 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2563)
           13.3 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2562)
           13.4 การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด