ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

องค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศ ขยายระยะเวลาการชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศ รับสมัครจ้างเอกชนดําเนินงาน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด