ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2559 - 2564 สกศ.


ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2559 - 2564
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

 

ดาวน์โหลด ประกาศ ได้ที่นี่