ผู้บริหารระดับสูง

ดร.กมล รอดคล้าย

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายชาญ ตันติธรรมถาวร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายชาญ ตันติธรรมถาวร

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม

นางศิริพร ศริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางศิริพร ศริพันธุ์
นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
นางเกื้อกูล ชั่งใจ

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นายกวิน เสือสกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นายกวิน เสือสกุล
นางพิจารณา ศิริชานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางพิจารณา ศิริชานนท์
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล