ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล สังขวาสี<h6>โทรศัพท์: 0 2243 2772</h6>

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี
โทรศัพท์: 0 2243 2772
นายสวัสดิ์ ภู่ทอง<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256
(....................................) <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(....................................)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254

ที่ปรึกษาสภาการศึกษา

(....................................) <h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) </br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

(....................................)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
นางพิจารณา ศิริชานนท์ <h6>(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)</br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 </h6>

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

นางพิจารณา ศิริชานนท์
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123
นางศิริพร ศริพันธุ์ <h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) </br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางศิริพร ศริพันธุ์
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360</h6>

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม

(....................................)<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410</h6>

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(....................................)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435
นางอำภา พรหมวาทย์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353</h6>

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นางอำภา พรหมวาทย์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353
นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
นางประวีณา อัสโย <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511</h6>

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นางประวีณา อัสโย
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511
นางรุจิรา สุนทรีรัตน์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางรุจิรา สุนทรีรัตน์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463
นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1316</h6>

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1316
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417
(....................................)<h6>โทรศัพท์: -</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

(....................................)
โทรศัพท์: -
นางนันทิชา ไวยนพ <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116</h6>

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

นางนันทิชา ไวยนพ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116
นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460
(....................................)<h6>โทรศัพท์: -</h6>

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

(....................................)
โทรศัพท์: -
(....................................)<h6>โทรศัพท์: -</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

(....................................)
โทรศัพท์: -