ผู้บริหารระดับสูง

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1212</h6>

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1212
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256
ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254

ที่ปรึกษาสภาการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง<h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) </br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
นางพิจารณา ศิริชานนท์ <h6>(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)</br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 </h6>

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

นางพิจารณา ศิริชานนท์
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123
นางศิริพร ศริพันธุ์ <h6>ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา</br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(รักษาการในตำแหน่ง)

นางศิริพร ศริพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายคมกฤช จันทร์ขจร<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360</h6>

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายคมกฤช จันทร์ขจร
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม

นางอำภา พรหมวาทย์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410</h6>

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางอำภา พรหมวาทย์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410
นายกวิน เสือสกุล<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นายกวิน เสือสกุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435
นางศิริพร ศริพันธุ์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353</h6>

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศิริพร ศริพันธุ์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353
นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
นายสำเนา เนื้อทอง <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511</h6>

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นายสำเนา เนื้อทอง
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1352</h6>

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1352
นางรุจิรา สุนทรีรัตน์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางรุจิรา สุนทรีรัตน์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417
นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2532</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2532
นางนันทิชา ไวยนพ <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116</h6>

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

นางนันทิชา ไวยนพ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460