ผู้บริหารระดับสูง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ที่ปรึกษาสภาการศึกษา

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม

(นางกมลทิพย์ เมฆพุก)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(นางกมลทิพย์ เมฆพุก)
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นายกวิน เสือสกุล

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นายกวิน เสือสกุล
(นายสวัสดิ์ ภู่ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

(นายสวัสดิ์ ภู่ทอง)
นางเกื้อกูล ชั่งใจ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นางศิริพร ศริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางศิริพร ศริพันธุ์
นางพิจารณา ศิริชานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางพิจารณา ศิริชานนท์
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล