รายงานวิจัยโครงการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

ปีที่พิมพ์ 2564

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2563

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2563

รวมกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542)

ปีที่พิมพ์ 2563

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด