บริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
         - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
         - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
         - กำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (ยกเลิก)
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
         - ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรณีการโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น
         - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ
การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 37 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
         - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
         - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ พ.ศ. 2564
ประเภทอำนวยการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งประเภทอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ
         - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภทวิชาการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 25 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 28 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา
         - ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
         - ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อย้าย โอน เลื่อน และบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ประเภททั่วไป
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
         - ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย
การโอน การบรรจุกลับ หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
         - คู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงาน ก.พ.
         - แนวทางการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงาน ก.พ.
         - ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงศึกษาธิการ
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
         - ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สำหรับการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
         - ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
         - ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 3 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
         - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555
         - ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
การปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
        - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
        - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553
        - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
        - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
        - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
        - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การเลื่อนเงินเดือน
        - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
        - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
        - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การดำเนินการทางวินัย
        - กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
สวัสดิการ
        - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
        - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การลาของบุคลากร
        - หลักเกณฑ์การลาของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
        - หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วินัยข้าราชการ
        - คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
        - วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย
        - คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จรรยาข้าราชการ
        - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานเลขาธิาการสภาการศึกษา พ.ศ. 2553
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
        - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
        - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
        - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
        - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
คนดี ศรี สกศ. / ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สกศ.
        - ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สกศ. ประจำปี 2566
        - คนดี ศรี สกศ. ประจำปี พ.ศ. 2565
        - คนดี ศรี สกศ. ประจำปี พ.ศ. 2564
        - คนดี ศรี สกศ. ประจำปี พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปิดสถานที่ทาการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว 116 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
สารสนเทศ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานการประเมินสถานภาพของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานการประเมินสถานภาพของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แบบรายงานการบริหารอัตรากำลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการประเมินสถานภาพของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แบบรายงานการบริหารอัตรากำลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แบบรายงานการบริหารอัตรากำลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานการประเมินสถานภาพของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด