สถิติ การให้บริการ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล: 20 เมษายน 2566 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 33,359,573 คน

เดือน ปี Unique IPs Sessions Page Views
เมษายน 2565 9,231 15,006 28,432
พฤษภาคม 2565 11,29 18,760 33,625
มิถุนายน 2565 16,68 28,200 50,304
กรกฎาคม 2565 9,428 16,865 33,882
สิงหาคม 2565 5,814 13,701 30,528
กันยายน 2565 4,793 11,892 25,591
ตุลาคม 2565 5,181 12,713 29,530
พฤศจิกายน 2565 3,714 10,459 20,625
ธันวาคม 2565 2,633 9,132 21,241
มกราคม 2566 3,211 10,655 24,137
กุมภาพันธ์ 2566 2,960 9,809 20,616
มีนาคม 2566 2,880 7,937 16,342

สถิติการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 16,453
พฤศจิกายน 2564 15,664
ธันวาคม 2564 15,270
มกราคม 2565 16,575
กุมภาพันธ์ 2565 13,801
มีนาคม 2565 12,011
เมษายน 2565 12,820
พฤษภาคม 2565 10,658
มิถุนายน 2565 12,932
กรกฎาคม 2565 13,405
สิงหาคม 2565 13,707
กันยายน 2565 14,155

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 84,113
พฤศจิกายน 2563 80,812
ธันวาคม 2563 60,233
มกราคม 2564 16,309
กุมภาพันธ์ 2564 14,143
มีนาคม 2564 13,653
เมษายน 2564 12,114
พฤษภาคม 2564 12,672
มิถุนายน 2564 15,222
กรกฎาคม 2564 19,342
สิงหาคม 2564 28,796
กันยายน 2564 18,629

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 961
พฤศจิกายน 2565 1,091
ธันวาคม 2565 1,081
มกราคม 2566 6,129
กุมภาพันธ์ 2566 3,119
มีนาคม 2566 3,387


สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 1,834
พฤศจิกายน 2564 1,461
ธันวาคม 2564 1,768
มกราคม 2565 1,466
กุมภาพันธ์ 2565 1,111
มีนาคม 2565 1,575
เมษายน 2565 1,288
พฤษภาคม 2565 659
มิถุนายน 2565 1,230
กรกฎาคม 2565 1,264
สิงหาคม 2565 1,393
กันยายน 2565 1,232

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 966
พฤศจิกายน 2563 1,335
ธันวาคม 2563 1,547
มกราคม 2564 1,561
กุมภาพันธ์ 2564 1,279
มีนาคม 2564 1,475
เมษายน 2564 1,306
พฤษภาคม 2564 1,225
มิถุนายน 2564 1,232
กรกฎาคม 2564 2,504
สิงหาคม 2564 2,562
กันยายน 2564 1,780


สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 405
พฤศจิกายน 2565 396
ธันวาคม 2565 331
มกราคม 2566 459
กุมภาพันธ์ 2566 364
มีนาคม 2566 425

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 3,308
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 1,744
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 1,558
4 การบริหารจัดการการศึกษา 1,334
5 การพัฒนาหลักสูตร 621
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 451
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 339
8 อื่นๆ 82
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 74
  รวม 9,511

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 7,985
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 5,807
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 4,359
4 การบริหารจัดการการศึกษา 4,346
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,478
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,271
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 1,202
8 อื่นๆ 441
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 432
  รวม 27,321

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 5,887
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,742
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 3,055
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,374
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,334
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,076
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 909
8 อื่นๆ 548
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 276
  รวม 19,201


ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

Responsive image
 

 

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 6
2 น้อย 6
3 พอใช้ 5
4 ดี 46
5 ดีมาก 486ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

Responsive image
 

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 74
2 น้อย 126
3 พอใช้ 4
4 ดี 83
5 ดีมาก 291

 


image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด