สถิติ การให้บริการ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล: 19 เมษายน 2564 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 29,956,752 คน

เดือน ปี Unique IPs Sessions Page Views
สิงหาคม 2564 22,619 34,491 56,926
กรกฎาคม 2564 17,116 27,050 46,665
มิถุนายน 2564 7,392 16,203 29,983
พฤษภาคม 2564 6,951 13,710 35,047
เมษายน 2564 5,871 12,711 37,088
มีนาคม 2564 4,866 14,818 26,243
กุมภาพันธ์ 2564 5,111 13,390 24,781
มกราคม 2564 11,894 20,917 40,471
ธันวาคม 2563 3,762 12,444 25,937
พฤศจิกายน 2563 3,145 10,475 20,979
ตุลาคม 2563 4,740 12,871 27,299
กันยายน 2563 3,867 11,928 26,048

สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 84,113
พฤศจิกายน 2563 80,812
ธันวาคม 2563 60,233
มกราคม 2564 16,309
กุมภาพันธ์ 2564 14,143
มีนาคม 2564 13,653

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 966
พฤศจิกายน 2563 1,335
ธันวาคม 2563 1,547
มกราคม 2564 1,561
กุมภาพันธ์ 2564 1,279
มีนาคม 2564 1,475

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 2,359
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 1,669
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 1,289
4 การบริหารจัดการการศึกษา 921
5 การพัฒนาหลักสูตร 657
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 482
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 396
8 อื่นๆ 193
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 71
  รวม 8,037

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 20
2 น้อย 30
3 พอใช้ 0
4 ดี 55
5 ดีมาก 260

สถิติผู้ร่วมประชุมทางวิชาการ “สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางออนไลน์

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 1 “ฟังเสียงครู สู่นโยบาย "ครูชนะ" ในยุคดิจิทัล”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 395
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 34,900
  จำนวนผู้รับชม (คน) 9,600
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 703
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 217
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 431
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 230
  จำนวนผู้รับชม 1,883

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation”
วันที่ 25 มีนาคม 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 390
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 44,231
  จำนวนผู้รับชม (คน) 11,193
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 692
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 408
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 555
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 91
  จำนวนผู้รับชม 730

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 3 “พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษาไทย”
วันที่ 9 เมษายน 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 465
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 39,471
  จำนวนผู้รับชม (คน) 12,906
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 939
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 397
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 742
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 51
  จำนวนผู้รับชม 474

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด