สถิติ การให้บริการ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล: 28 เมษายน 2565 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 32,267,670 คน

เดือน ปี Unique IPs Sessions Page Views
มีนาคม 2565 14,495 22,768 38,771
กุมภาพันธ์ 2565 12,703 19,560 35,033
มกราคม 2565 13,233 19,700 33,619
ธันวาคม 2564 11,143 18,184 30,538
พฤศจิกายน 2564 12,229 19,812 34,892
ตุลาคม 2564 12,885 20,204 36,519
กันยายน 2564 19,932 32,273 55,632
สิงหาคม 2564 22,619 34,491 56,926
กรกฎาคม 2564 17,116 27,050 46,665
มิถุนายน 2564 7,392 16,203 29,983
พฤษภาคม 2564 6,951 13,710 35,047
เมษายน 2564 5,871 12,711 37,088

สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 84,113
พฤศจิกายน 2563 80,812
ธันวาคม 2563 60,233
มกราคม 2564 16,309
กุมภาพันธ์ 2564 14,143
มีนาคม 2564 13,653
เมษายน 2564 12,114
พฤษภาคม 2564 12,672
มิถุนายน 2564 15,222
กรกฎาคม 2564 19,342
สิงหาคม 2564 28,796
กันยายน 2564 18,629

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 16,453
พฤศจิกายน 2564 15,664
ธันวาคม 2564 15,270
มกราคม 2565 16,575
กุมภาพันธ์ 2565 13,801
มีนาคม 2565 12,011

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 966
พฤศจิกายน 2563 1,335
ธันวาคม 2563 1,547
มกราคม 2564 1,561
กุมภาพันธ์ 2564 1,279
มีนาคม 2564 1,475
เมษายน 2564 1,306
พฤษภาคม 2564 1,225
มิถุนายน 2564 1,232
กรกฎาคม 2564 2,504
สิงหาคม 2564 2,562
กันยายน 2564 1,780

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 1,834
พฤศจิกายน 2564 1,461
ธันวาคม 2564 1,768
มกราคม 2565 1,466
กุมภาพันธ์ 2565 1,111
มีนาคม 2565 1,575

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 5,887
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,742
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 3,055
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,374
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,334
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,076
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 909
8 อื่นๆ 548
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 276
  รวม 19,201

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 3,900
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,366
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 2,283
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,071
5 การพัฒนาหลักสูตร 908
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 713
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 706
8 อื่นๆ 322
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 213
  รวม 14,482

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 74
2 น้อย 126
3 พอใช้ 4
4 ดี 83
5 ดีมาก 291

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 8
2 น้อย 9
3 พอใช้ 0
4 ดี 17
5 ดีมาก 252

สถิติผู้ร่วมประชุมทางวิชาการ “สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางออนไลน์

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 1 “ฟังเสียงครู สู่นโยบาย "ครูชนะ" ในยุคดิจิทัล”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 395
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 34,900
  จำนวนผู้รับชม (คน) 9,600
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 703
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 217
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 431
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 230
  จำนวนผู้รับชม 1,883

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation”
วันที่ 25 มีนาคม 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 390
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 44,231
  จำนวนผู้รับชม (คน) 11,193
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 692
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 408
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 555
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 91
  จำนวนผู้รับชม 730

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 3 “พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษาไทย”
วันที่ 9 เมษายน 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 465
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 39,471
  จำนวนผู้รับชม (คน) 12,906
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 939
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 397
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 742
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 51
  จำนวนผู้รับชม 474

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด