สถิติ การให้บริการ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล: 10 มกราตม 2566 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 33,171,372 คน

เดือน ปี Unique IPs Sessions Page Views
มกราคม 2565 13,233 19,700 33,619
กุมภาพันธ์ 2565 12,703 19,560 35,033
มีนาคม 2565 14,495 22,768 38,771
เมษายน 2565 9,231 15,006 28,432
พฤษภาคม 2565 11,29 18,760 33,625
มิถุนายน 2565 16,68 28,200 50,304
กรกฎาคม 2565 9,428 16,865 33,882
สิงหาคม 2565 5,814 13,701 30,528
กันยายน 2565 4,793 11,892 25,591
ตุลาคม 2565 5,181 12,713 29,530
พฤศจิกายน 2565 3,714 10,459 20,625
ธันวาคม 2565 2,633 9,132 21,241

สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 84,113
พฤศจิกายน 2563 80,812
ธันวาคม 2563 60,233
มกราคม 2564 16,309
กุมภาพันธ์ 2564 14,143
มีนาคม 2564 13,653
เมษายน 2564 12,114
พฤษภาคม 2564 12,672
มิถุนายน 2564 15,222
กรกฎาคม 2564 19,342
สิงหาคม 2564 28,796
กันยายน 2564 18,629

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 16,453
พฤศจิกายน 2564 15,664
ธันวาคม 2564 15,270
มกราคม 2565 16,575
กุมภาพันธ์ 2565 13,801
มีนาคม 2565 12,011

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 966
พฤศจิกายน 2563 1,335
ธันวาคม 2563 1,547
มกราคม 2564 1,561
กุมภาพันธ์ 2564 1,279
มีนาคม 2564 1,475
เมษายน 2564 1,306
พฤษภาคม 2564 1,225
มิถุนายน 2564 1,232
กรกฎาคม 2564 2,504
สิงหาคม 2564 2,562
กันยายน 2564 1,780

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 1,834
พฤศจิกายน 2564 1,461
ธันวาคม 2564 1,768
มกราคม 2565 1,466
กุมภาพันธ์ 2565 1,111
มีนาคม 2565 1,575

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 5,887
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,742
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 3,055
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,374
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,334
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,076
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 909
8 อื่นๆ 548
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 276
  รวม 19,201

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 3,900
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,366
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 2,283
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,071
5 การพัฒนาหลักสูตร 908
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 713
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 706
8 อื่นๆ 322
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 213
  รวม 14,482

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 74
2 น้อย 126
3 พอใช้ 4
4 ดี 83
5 ดีมาก 291

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 8
2 น้อย 9
3 พอใช้ 0
4 ดี 17
5 ดีมาก 252

สถิติผู้ร่วมประชุมทางวิชาการ “สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางออนไลน์

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 1 “ฟังเสียงครู สู่นโยบาย "ครูชนะ" ในยุคดิจิทัล”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 395
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 34,900
  จำนวนผู้รับชม (คน) 9,600
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 703
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 217
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 431
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 230
  จำนวนผู้รับชม 1,883

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation”
วันที่ 25 มีนาคม 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 390
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 44,231
  จำนวนผู้รับชม (คน) 11,193
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 692
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 408
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 555
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 91
  จำนวนผู้รับชม 730

สภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 3 “พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษาไทย”
วันที่ 9 เมษายน 2564
 

ช่องทางสื่อออนไลน์ กิจกรรม จำนวน
Facebook “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม (คน) 465
  จำนวนการเข้าถึง (ครั้ง) 39,471
  จำนวนผู้รับชม (คน) 12,906
  จำนวนครั้งที่แสดงความคิดเห็น (ครั้ง) 939
  จำนวนการแชร์ (ครั้ง) 397
  จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (คน) 742
YouTube “OEC News สภาการศึกษา” จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 51
  จำนวนผู้รับชม 474

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด