สถิติ การให้บริการ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล: 29 เมษายน 2567 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 34,118,191 คน

เดือน ปี Unique IPs Sessions Page Views
เมษายน 2566 1,404 2,454 6,157
พฤษภาคม 2566 1,046 1,697 4,376
มิถุนายน 2566 1,581 2,904 7,955
กรกฎาคม 2566 4,162 7,459 19,851
สิงหาคม 2566 3,514 6,514 18,289
กันยายน 2566 2,581 5,559 16,683
ตุลาคม 2566 2,200 4,905 13,556
พฤศจิกายน 2566 6,742 10,629 24,192
ธันวาคม 2566 3,600 5,957 14,396
มกราคม 2567 2,888 5,792 16,771
กุมภาพันธ์ 2567 4,047 6,887 17,330
มีนาคม 2567 3,267 5,991 16,044

สถิติการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 13,384
พฤศจิกายน 2565 11,678
ธันวาคม 2565 12,334
มกราคม 2566 31,263
กุมภาพันธ์ 2566 34,033
มีนาคม 2566 32,230
เมษายน 2566 21,626
พฤษภาคม 2566 21,909
มิถุนายน 2566 23,212
กรกฎาคม 2566 34,730
สิงหาคม 2566 33,697
กันยายน 2566 41,380
รวมทั้งหมด 311,476

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 16,453
พฤศจิกายน 2564 15,664
ธันวาคม 2564 15,270
มกราคม 2565 16,575
กุมภาพันธ์ 2565 13,801
มีนาคม 2565 12,011
เมษายน 2565 12,820
พฤษภาคม 2565 10,658
มิถุนายน 2565 12,932
กรกฎาคม 2565 13,405
สิงหาคม 2565 13,707
กันยายน 2565 14,155

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 84,113
พฤศจิกายน 2563 80,812
ธันวาคม 2563 60,233
มกราคม 2564 16,309
กุมภาพันธ์ 2564 14,143
มีนาคม 2564 13,653
เมษายน 2564 12,114
พฤษภาคม 2564 12,672
มิถุนายน 2564 15,222
กรกฎาคม 2564 19,342
สิงหาคม 2564 28,796
กันยายน 2564 18,629

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 961
พฤศจิกายน 2565 1,091
ธันวาคม 2565 1,081
มกราคม 2566 6,129
กุมภาพันธ์ 2566 3,119
มีนาคม 2566 3,820
เมษายน 2566 2,763
พฤษภาคม 2566 2,577
มิถุนายน 2566 3,088
กรกฎาคม 2566 5,059
สิงหาคม 2566 5,271
กันยายน 2566 5,756


สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2564 1,834
พฤศจิกายน 2564 1,461
ธันวาคม 2564 1,768
มกราคม 2565 1,466
กุมภาพันธ์ 2565 1,111
มีนาคม 2565 1,575
เมษายน 2565 1,288
พฤษภาคม 2565 659
มิถุนายน 2565 1,230
กรกฎาคม 2565 1,264
สิงหาคม 2565 1,393
กันยายน 2565 1,232

สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2563 966
พฤศจิกายน 2563 1,335
ธันวาคม 2563 1,547
มกราคม 2564 1,561
กุมภาพันธ์ 2564 1,279
มีนาคม 2564 1,475
เมษายน 2564 1,306
พฤษภาคม 2564 1,225
มิถุนายน 2564 1,232
กรกฎาคม 2564 2,504
สิงหาคม 2564 2,562
กันยายน 2564 1,780


สถิติจำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 2
พฤศจิกายน 2565 27
ธันวาคม 2565 12
มกราคม 2566 1
กุมภาพันธ์ 2566 6
มีนาคม 2566 17
เมษายน 2566 3
พฤษภาคม 2566 12
มิถุนายน 2566 0
กรกฎาคม 2566 0
สิงหาคม 2566 0
กันยายน 2566 2

สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตุลาคม 2565 405
พฤศจิกายน 2565 396
ธันวาคม 2565 331
มกราคม 2566 459
กุมภาพันธ์ 2566 364
มีนาคม 2566 425
เมษายน 2566 262
พฤษภาคม 2566 174
มิถุนายน 2566 185
กรกฎาคม 2566 482
สิงหาคม 2566 524
กันยายน 2566 510

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 6,358
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,196
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 2,561
4 การบริหารจัดการการศึกษา 3,196
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,164
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 841
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 645
8 อื่นๆ 169
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 182
  รวม 18,312

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 7,985
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 5,807
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 4,359
4 การบริหารจัดการการศึกษา 4,346
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,478
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,271
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 1,202
8 อื่นๆ 441
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 432
  รวม 27,321

สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ลำดับ การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
1 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ 5,887
2 การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน 3,742
3 การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย 3,055
4 การบริหารจัดการการศึกษา 2,374
5 การพัฒนาหลักสูตร 1,334
6 การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา 1,076
7 การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ 909
8 อื่นๆ 548
9 การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา 276
  รวม 19,201


ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

Responsive image

 

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 67
2 น้อย 35
3 พอใช้ 43
4 ดี 104
5 ดีมาก 616ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

Responsive image
 

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)

Responsive image

  ระดับความพึงพอใจ จำนวน
1 น้อยมาก 74
2 น้อย 126
3 พอใช้ 4
4 ดี 83
5 ดีมาก 291

 


 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด