ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ?
ผู้ถาม: line@ ร่วมปฏิรูปการศึกษา
คำตอบ: อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำการยืนยัน/ทบทวน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะได้ทำการรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากทุกช่องทาง อาทิ ช่องทางออนไลน์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ เสนอพร้อม (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา ต่อไป

คำถาม: ขอรายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้ถาม: line@ ร่วมปฏิรูปการศึกษา
คำตอบ: รายละเอียด (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
             ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

สาระสำคัญ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

 

คำถาม: สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ช่องทางใดบ้าง
ผู้ถาม: line@ ร่วมปฏิรูปการศึกษา
คำตอบ: ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ก.ย. 2562 ทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้
            

ร่วมแสดงความเห็น ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่วมแสดงความเห็น

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด