ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-403-1

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่

คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
    1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
    1.2 วัตถุประสงค์
    1.3 ขอบเขตการศึกษา
    1.4 วิธีดําเนินการ
    1.5 กรอบการศึกษา
    1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
    2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
    2.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
บทที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ชัยภูมิ และพังงา
    3.1 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุุรี  
        3.1.1 บริบทพื้นที่
        3.1.2 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.1.3 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.1.4 ตัวแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับตําาบล
        3.1.5 รูปแบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
        3.2 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจังหวัดชัยภูมิ
        3.2.1 บริบทพื้นที่
        3.2.2 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.2.3 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.2.4 ตัวแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับตําบล
        3.2.5 รูปแบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
    3.3 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดพังงา
        3.3.1 บริบทพื้นที่
        3.3.2 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.3.3 ยุุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
        3.3.4 ตัวแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับตำบล
        3.3.5 รูปแบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
บทที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูป
การเรียนรู้เชิงพื้นที่
    4.1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
    ระบบบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่
        4.1.1 รูปแบบระดับจังหวัด
        4.1.2 รูปแบบระดับอําเภอ
        4.1.3 รูปแบบระดับตําบล
    4.2 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    4.3 ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทการมีส่วนร่วมของรัฐ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
    เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
    5.1 สรุปผลการศึกษา
    5.2 อภิปรายผล
    5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมลงพื้นที่ฯ
เอกสารแนะนํา
คณะผู้จัดทํา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด