ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN :

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับอาชีวศึกษา สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขั้นที่ ๑     เตรียมความพร้อม ศึกษาและสร้างความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นที่ ๒     กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ ๓     จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ ๔     ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นที่ ๕     ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นที่ ๖     ติดตามผลการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นที่ ๗     จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและจัดส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด