ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-369-0

สภาวะการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลกปี พ.ศ. 2564

บทนำ : สภาวิการทางการศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2564
    หลักการและเหตุผล
    วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
    ความสำคัญของดิชนีชี้วัด
    การแบ่งกลุ่มดัชนีชี้วัด
บทวิเคราะห์ : ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก ปี 2564
    กลุ่มที่ 1 ดัชนีชี้วัดด้านความสามารถทางการแข่งขัน
    กลุ่มที่ 2 ดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรมนุษย์
    กลุ่มที่ 3 ดัชนีชี้วัดด้านการศึกษา ความรู้ และทักษะ
    กลุ่มที่ 4 ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนและความเหลื่อมล้ำ
บทสรุป : สมรรถนะทางการศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2564
    ที่มาของข้อมูลตัวชี้วัด
    อันดับตัวชี้วัดที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด
    ตารางแสดงอับดับและเปอร์เซ็นไทล์ของประเทศไทยในดัชนีตัวชี้วัดประเภทต่างๆ
    ตารางเปรียบเทียบอันดับประเทศกลุ่มอาเซียนในดัชนีวัดด้านต่างๆ
    ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการแข่งขันกับสมรรถนะทางการศึกษา
    วิเคราะห์สมรรถนะทางการศึกษาของไทย
    ข้อสังเกตและบทเรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด