ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-364-5

รายงานผลการจัดงานการประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

สารบัญ
บทนํา

    วัตถุประสงค์
    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
    เสวนาวิชาการและการจัดงานประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล
    การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
    ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม
        กลุ่มปฐมวัย
        กลุ่มประถมศึกษา
        กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
        กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
        กลุ่มอาชีวศึกษา
        กลุ่มอุดมศึกษา
        กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
    ประเภทหน่วยงาน/องค์กร
        กลุ่มปฐมวัย
        กลุ่มประถมศึกษา
        กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
        กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
        กลุ่มอาชีวศึกษา
        กลุ่มอุดมศึกษา
        กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคผนวก
    การดาเนินงาน
    ประกาศ/คําสั่ง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะผู้จัดทํา

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด