ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-351-5

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2562-2564 (Education Thailand 2019-2021)

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ระบบการศึกษา มาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
บทที่ 4 การเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
บทที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทที่ 6 การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา
บทที่ 7 การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
บทที่ 8 ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด