ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-335-5

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

บทนำ

ผลการศึกษาเอกสาร

ผลการศึกษาวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด