ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-3447

บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับบผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขององค์การระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาของต่างประเทศ
บทที่ 4 บทวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 ของประเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศและกรณีศึกษาของต่างประเทศ
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด