ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-270-248-8

สมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากล ปี 2562 (IMD2019)

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

        1.1 ที่มาและความสำคัญ
        1.2 ขอบเขตการศึกษา
        1.3 ข้อมูลเบื้องต้น
        1.4 การจัดอันดับ ของ IMD
        1.5 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ปี 2562
        2.1 ผลการจัดอันดับโดย International Institute forManagement Development (IMD)
บทที่ 3 ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ปี 2562
        3.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยในภาพรวม
        3.2 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD
        3.3 อันดับตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของIMD จำแนกตามการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
        3.4 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
บทที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
        สรุป
        อภิปราย
        ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด