ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-232-7

รายงานการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษาฉบับนี้ จึงได้ระบุถึงหลักการ แนวคิด สภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/สมัชชาการศึกษา กลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/สมัชชาการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/สมัชชาการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/สมัชชาการศึกษาของไทย และเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสมัชชาการศึกษาในระดับพื้นที่/จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
          ๑.๑ ความเป็นมา
          ๑.๒ วัตถุประสงค์
          ๑.๓ เป้าหมาย
          ๑.๔ กรอบแนวคิดการศึกษา
          ๑.๕ นิยามศัพท์
          ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
บทที่ ๒ สภาพการดำเนินงาน และกลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงาน กรณีศึกษาภาคีเครือข่าย/สมัชชาการศึกษาจากต่างประเทศ
          ๒.๑ กรณีศึกษาประเทศฟินแลนด์
          ๒.๒ กรณีศึกษาประเทศแคนาดา
          ๒.๓ กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์
          ๒.๔ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
บทที่ ๓ สภาพการดำเนินงาน กลไกที่ส่งผลตอประสิทธิภาพ การดำเนินงาน และกลไกที่ประสบผลสำเร็จ (Best practice) กรณีศึกษาภาคีเครือข่าย/สมัชชาการศึกษาในประเทศ
          ๓.๑ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบ เครือข่ายสมัชชา จังหวัดนครปฐม
          ๓.๒ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบแบบการมีส่วนร่วม ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
          ๓.๓ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบแบบการมีส่วนร่วม สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ๓.๔ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบ เครือข่ายคณะกรรมการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี
          ๓.๕ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบ เครือข่ายการมีส่วนร่วม สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
บทที่ ๔ รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ภาคีเครือข่าย/สมัชชาการศึกษา
          ๔.๑ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบการมีส่วนร่วม เครือข่ายระดับจังหวัด
          ๔.๒ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบการมีส่วนร่วม เครือข่ายระดับอำเภอ
          ๔.๓ รูปแบบการจัดการกลไกเชิงระบบการมีส่วนร่วม เครือข่ายระดับตำบล
          ๔.๔ รูปแบบกลไกการขับเคลื่อนโดยการสร้างกิจกรรม การมีส่วนร่วมในพื้นที่
          ๔.๕ รูปแบบกลไกความสำเร็จระดับบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่าย
          ๔.๖ แนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ภาคีเครือข่ายสมัชชาการศึกษา
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด