ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-191-7

สภาวะการศึกษาไทย 2560-2561

สารบัญ


บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 นโยบายการศึกษาและเหตุการณ์สำคัญ พ.ศ. 2560 - 2561
2.1 การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.2 การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
2.3 (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2.4 (ร่าง) พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2.5 การประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
2.6 (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….
2.7 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
2.8 มาตรฐานการศึกษา
2.9 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
2.10 การจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ
2.11 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

บทที่ 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับฐานข้อมูลที่จำเป็น
3.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านผู้เรียน
3.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา
3.3 ยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์
3.4 ฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

บทที่ 4 การเข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา : มุมมองจากฐานข้อมูล และงานวิจัย
4.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
4.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)

บทที่ 5 ประสิทธิภาพการศึกษากับฐานข้อมูลด้านการศึกษา : แนวทางการสร้างฐานข้อมูล ด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
5.1 รูปแบบของฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางการจัดการฐานข้อมูล ให้มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (Operational Database)
5.2 แนวทางการจัดการฐานข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีขนาดใหญ่ (Big Educational Database)


บทที่ 6 คุณภาพการศึกษาและการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
6.1 คุณภาพการศึกษา
6.2 การศึกษาและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
6.3 ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตศตวรรษที่ 21

บทที่ 7 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด