ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-270-273-0

ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน :ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          1.1 หลักการและเหตุผล
          1.2 วัตถุประสงค์
          1.3 คำถามการศึกษา
          1.4 ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
          1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
          2.1 หลักการ และแนวคิดระบบธนาคารหน่วยกิต
          2.2 ระบบธนาคารหน่วยกิตในต่างประเทศ
          2.3 ระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทย
          2.4 การเปรียบเทียบระบบธนาคารหน่วยกิตในต่างประเทศกับประเทศไทย
          2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน
          3.1 การดำเนินงานและกรอบแนวคิดในการวิจัย
          3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
          3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
          4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการ และแนวคิดของระบบธนาคารหน่วยกิต
          4.2 ผลการสัมภาษณ์
          4.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
          5.1 สรุปผลการศึกษา
          5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
 


 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด