ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-287-7

 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          1. หลักการและเหตุผล
          2. วัตถุประสงค์
          3. ขอบเขตของการศึกษา
          4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
          5. วิธีการดำเนินงาน
          6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          1. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          2. วิทยาการคำนวณกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          3. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ Coding
          4. ทักษะในศตวรรษที่ 21
          5. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
          6. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding ของต่างประเทศ
          7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการศึกษา
          สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding ของสถานศึกษาและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความสำเร็จในการจัดการเรียน การสอนวิทยาการคำนวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
          แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอ
          สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding ของสถานศึกษาและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
          แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
          ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

บรรณานุกรม

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด