ปีที่พิมพ์ : 2546

ISBN :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนะโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาศทางการศึกษา

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

คำนำ

 

สารบัญ

 

สารบัญตารางและแผนภาพ

บทนำ สภาพและปัญหาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในปัจจุบันและความจำเป็นต้องพัฒนาบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่

บทที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ

 • แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
  - วิทยาลัยชุมชน (Community College)
  - สถาบันที่มีความหลากหลายทางวิชาการ (Comprehensive University)
  - มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
  - สถาบันเฉพาะทาง (Specialty University)
  - สถาบันเสมือน (Virtual Institutions)
 • แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศออสเตรเลีย
  - ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานวิจัยระดับสถาบัน
  - โครงสร้างและกลยุทธการพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัย
  - กรณีศึกษามหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนแนะเป็นมหาวิทยาลัยแนวใหม่
 • แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาประเทศอังกฤษ
  - วิทยาลัยชุมชน
  - มหาวิทยาลัยวิจัย
  - มหาวิทยาลัยเปิด
  - มหาวิทยาลัยเสมือน
  - กรณีศึกษา
 • แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ประเทศมองโกเลีย
 • แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ประเทศมาเลเซีย
 • สรุปการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ

 

บทที่ 2 นวัตกรรมและความพยายามในการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทยในระยะที่ผ่านมา

 

บทที่ 3 สรุปการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม่ของประเทศไทย : กรณีศึกษา ปัญหา และ อุปสรรค

 • รูปแบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดภายนอก
 • ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
 • กรณีศึกษาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 5 ด้าน
  - การบริหารทั่วไป
  - การบริหารวิชาการ
  - การบริหารการวิจัย
  - การบริหารการเงิน
  - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปัญหา อุปสรรค ต่อการเปลี่ยนแปลง

 

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

สารบัญตาราง และแผนภาพ

ตารางที่
1.1 ภาพรวมของนวัตกรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ด้านของวิทยาลัยชุมชน
1.2 ภาพรวมของนวัตกรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ด้านของสถาบันที่มีความหลากหลายทางวิชาการ
1.3 ภาพรวมของนวัตกรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยวิจัย
1.4 ภาพรวมของนวัตกรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ด้านของกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
1.5 ภาพรวมของนวัตกรรมทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 4 ด้านของกลุ่มสถาบันเสมือน
2.1 การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ บริบทที่เปลี่ยนไป
2.2 องค์ประกอบศักยภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
2.3 คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

แผนภาพ
3.1 รูปแบบการบริหารจัดการระดับสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย


Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด