ปีที่พิมพ์ : 2558
ISBN :

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้กำหนดรองรับความต่อเนื่องของการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้ให้คงมีอยู่ต่อไปในมาตรา ๔ ความว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”
   

Download