ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN : 978-616-270-154-2

วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาไทย ในปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ และแนวโน้มในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ในด้านโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนและเวทีโลก นำเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาของกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะบทบาท แนวทางการดำเนินงาน เครื่องมือกลไกสนับสนุนของหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
สารบัญ
คำนำ  
คำชี้แจงของผู้วิจัย  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
พระผู้ทรงเป็นพลังแห่งการศึกษาไทย  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  ผลการจัดการศึกษาไทยปี 2554/2559  
บทที่ 3  ตัวอย่างความพยายามในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
บทที่ 4  ประเด็นปัญหาที่ท้าทายการจัดการศึกษาของไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
บทที่ 5  ปฏิรูปการศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน  
บทที่ 6  สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
เอกสารอ้างอิง  
   
   
   
   

Download