ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

รายงานฉบับนี้ เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายจ่ายด้านการศึกษา ปี 2558 โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสรรพากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมาวิเคราะห์จำแนกตามแหล่งทุน สังกัด/หน่วยจ่ายแทน ประเภทการศึกษา ประเภทการใช้จ่าย และกิจกรรมรายจ่าย รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร  
สารบัญแผนภูมิ  
สารบัญตาราง  
1. บทนำ
          1.1 แนวคิดและความเป็นมา
          1.2 ขอบเขตและการรวบรวมข้อมูล
          1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
          1.4 ข้อจากัดในการวิเคราะห์
          1.5 นิยามศัพท์
 
2. รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2558
          2.1 รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยภาพรวม
          2.2 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ
          2.3 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
          2.4 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคส่วนอื่นของสังคม
 
3. บทวิเคราะห์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย
          3.1 การวิเคราะห์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย
          3.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของภาคครัวเรือน
               ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายและภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
               ส่วนที่ 2 หนี้สินและภาระหนี้สินด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ
          4.1 สรุปและอภิปราย
          4.2 ข้อเสนอแนะ
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  

Download