ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 978-616-270-115-3

เอกสารฉบับนี้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนถึงโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา การออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถติดต่อระหว่างผู้ใช้ข้อมูลกับระบบข้อมูล (User Interface) ที่เข้าใจง่าย และพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศต้นแบบสำหรับสถานศึกษา
สารบัญ
   
คำนำ  
คำชี้แจง  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญรูป  
สารบัญตาราง   
บทที่ 1  บทนำ
          1.1 หลักการและเหตุผล
          1.2 วัตถุประสงค์
          1.3 คำถามในการวิจัย
          1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน
          1.5 ผลผลิต
          1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.7 นิยามศัพท์ 
 
บทที่ 2  การทบทวนวรรณกรรม
          2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการจัดการสถานศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
          2.2 รายละเอียดของสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดเก็บ : กรณีศึกษาจากสถานศึกษา 28 แห่ง
          2.3 การศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการศึกษา
          2.4 การวิเคราะห์ผลการทบทวนวรรณกรรมและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด 
 
บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย
          3.1 วิธีการดำเนินงานศึกษา
          3.2 การเลือกจังหวัดสำหรับการศึกษา
          3.3 ขั้นตอนการทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
          3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างดัชนี สำหรับการประเมินผล 
 
บทที่ 4  ผลการศึกษา
          4.1 ผลการประชุมกลุ่มย่อยของผู้บริหารสถานศึกษา
          4.2 ผลการประชุมกลุ่มย่อยของผู้รับผิดชอบสารสนเทศของสถานศึกษา
          4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการใช้สารสนเทศของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
          4.4 ตัวอย่างของรายงานสารสนเทศที่จะแสดงผลจากระบบสารสนเทศเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ 
 
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ
          5.1 สรุปผลการศึกษา
          5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
          5.3 ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
          5.4 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ 
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก 1 แบบรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557  
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของข้อมูลที่จะเก็บเพิ่ม   
ภาคผนวก 3 แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย  
ภาคผนวก 4 แบบสอบถามด้านการใช้ประโยชน์จากสนเทศ  


สามารถทดลองใช้โปรแกรม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่Download