ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ ทดลองใช้โปรแกรมจัดการข้อมูล Schoolbased MISโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง

 

สามารถทดลองใช้โปรแกรม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 
หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมโปรดติดต่อ คุณปิติพงษ์ คำแก้ว โทร 0 2668 7123 ต่อ 2439
หรือที่ https://www.facebook.com/groups/1876560822572805/