ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : -

เอกสารฉบับนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาในอำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก จำนวน 11 แห่ง ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) เป็นการจัดปัจจัยและกระบวนการดำเนินงานทั้งด้านองค์กร หน่วยงานกลาง คณะบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนและประชาชน ได้นำผลการเรียนและผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน การประกอบอาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั้งการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
คำชี้แจงของผู้วิจัย  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  กระบวนการทดลองระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้  
บทที่ 3  ผลการทดลองระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้  
บทที่ 4  การสังเคราะห์ผลการทดลองระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
บทที่ 5  สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   

Download