ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : -

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เห็นภาพของการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยครอบคลุมภารกิจ 4 ด้านหลักของสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ และยังนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสถานศึกษานิติบุคคล โดยเน้นการได้รับสิทธิประโยชน์จากที่ราชพัสดุของสถานศึกษา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครองที่สถานศึกษาอาจต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย เพื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนรอบด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลอย่างมีคุณภาพต่อไป
สารบัญ
   
บทที่ 1  แนวคิดและหลักการของสถานศึกษานิติบุคคล  
บทที่ 2  กฎหมายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล  
บทที่ 3  ระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา  
บทที่ 4  หลักกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล  
อ้างอิง  
ภาคผนวก  
   
   
   

Download