style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

กฎหมายการศึกษา

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้อง และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการศึกษา คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนากฎหมายการศึกษา ประจำปี 2558
ปีที่พิมพ์ 2558

คู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
ปีที่พิมพ์ 2556

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล และวิธีการดำเนินการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2556

คู่มือการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปีที่พิมพ์ 2556

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2555

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์