ปีที่พิมพ์ : 2550

ISBN : 974-559-90

เอกสารฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 5 กรณีศึกษาชุมชนของวัดราชโอรสาราม

คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญผังมโนทัศน์
บทที่ ๑ บทนำ
 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
 2. วัตถุประสงค์
 3. ขอบเขตของการวิจัย
 4. แนวความคิดในการวิจัย
 5. วิธีการดำเนินงาน
 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐ
 2. การขัดเกลาทางสังคม
 3. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 4. กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
  • บทบาทของวัด
  • บทบาทของครอบครัว
  • บทบาทของโรงเรียน
  • บทบาทของชุมชน
บทที่ ๓ สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด โรงเรียนและครอบครัว สภาพทั่วไปของเขตจอมทอง
 1. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 2. ชุมชนในเขตจอมทอง วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดราชโอรส
  • ประวัติโรงเรียนวัดราชโอรส
  • ผู้อุปการะโรงเรียนวัดราชโอรส
  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครอบครัวนักเรียน
บทที่ ๔ รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
 1. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของวัดราชโอรสาราม
 2. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดราชโอรส
 3. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนวัดราชโอรสาราม
 4. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของครอบครัวนักเรียน
บทที่ ๕ รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างวัดโรงเรียนครอบครัวและชุมชน
 1. บทบาทของวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
  • บทบาทของวัด
  • บทบาทของโรงเรียน
  • บทบาทของครอบครัว
  • บทบาทของชุมชน
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
 3. การส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่บูรณาการ การเรียนรู้ระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
  • งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและอุทิศให้ ผู้มีอุปการคุณต่อวัดในอดีต
บทที่ ๖ สรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
 1. ประวัติวัดราชโอรสาราม
 2. ประวัติพระธรรมกิตติวงศ์
 3. รายนามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ข้อมูลครูและนักเรียน
 5. ภาพวัดราชโอรสาราม
 6. ภาพกิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
ภาคผนวก ข
 1. คณะกรรมการวัดราชโอรสาราม๑๙๙คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
 2. คณะกรรมการวิจัย

 

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด