ปีที่พิมพ์ : 2550

ISBN : 974-559-89

เอกสารฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 5 กรณีศึกษาชุมชนของวัดอนงคาราม

คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ
 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขต
 • ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
 • นิยามศัพท์
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • การดำเนินการ
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • กฎหมายแม่บทการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ
 • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
 • ปัญหาด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย
บทที่ ๓ การเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดย วัด โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน
 • การเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย วัดอนงคาราม
 • การเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
 • การเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย ครอบครัว
 • การเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว
 • การร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
บทที่ ๔ การสังเคราะห์รูปแบบ
 • รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยวัด
 • รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยโรงเรียน
 • รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยครอบครัว
 • รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยชุมชน
 • บูรณาการรูปแบบการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดยวัด โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และเสนอแนะ
 • สรุป
 • อภิปราย
 • ข้อเสนอแนะ
อ้างอิง
 • ภาคผนวก ก ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับเลือก
 • ภาคผนวก ข เนื้อหาคำสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
 • ภาคผนวก ค ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด