ปีที่พิมพ์ : 2549

ISBN : 974-559-77

ศึกษาบริบททั่วไปของวัดอนงคาราม ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา สภาพการเผยแผ่ศาสนธรรม สภาพการบริหารการศึกษาของวัดอนงคาราม นำเสนอแผนภูมิและรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดอนงคาราม

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ
 • ความเป็นมาของการวิจัย
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • นิยามศัพท์
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆ
 • การบริหารการศึกษา
 • การจัดการศึกษาของวัดและปัญหา
บทที่ ๓ สภาพการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดอนงคาราม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวัด
 • การจัดการศึกษา
 • การเผยแผ่ศาสนธรรม
บทที่ ๔ รูปแบบการจัดการศึกษา
 • ความโดดเด่นของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดความโดดเด่น
 • การวิเคราะห์ SWOT
 • โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาของวัด
 • รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสงเคราะห์
บทที่ ๕ สรุปและเสนอแนะ
 • สรุป
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด