ปีที่พิมพ์ : 2549

ISBN : 974-559-78

ศึกษารูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดปัญญานันทาราม ศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาของวัดที่สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้าน และศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดปัญญานันทาราม

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ บทนำ

บทที่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระภิกษุตามหลักทางศาสนา
 • ภารกิจ ๖ ด้านของมหาเถรสมาคมและวัด ๘
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . ๒๕๔๒ ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันทางศาสนา
 • แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
 • หลักทั่วไปในการบริหารการศึกษา
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ สภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม

 • สภาพทั่วไปของวัด
 • ประวัติความเป็นมาของวัด
 • การบริหารงานของวัด
 • โครงสร้างการบริหารของวัด
 • การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด
 • สถิติการจัดกิจกรรมต่างๆ ย้อนหลัง ๓ ปี
 • ประวัติเจ้าอาวาส
 • วัดปัญญานันทารามกับรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

บทที่ รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม

 • ลักษณะที่โดดเด่นของวัด
 • รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม
 • การบริหารจัดการและบทบาททรัพยากรที่มีส่วนสนับสนุน
 • ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • จุดแข็ง

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด