ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-564-943-5

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Asen Qualifications Reference Framework)

คํานํา
อักษรย่อ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
01 ความเป็นมา

    • บริบทของภูมิภาค
    • การพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
02 โครงสร้าง
    • ขอบเขต
    • ความมุ่งหมาย
    • หลักการ
    • การประกันคุณภาพ
03 องค์ประกอบของกรอบคุณวุฒิ
    • คําอธิบายระดับ
    • ผลลัพธ์การเรียนรู้
    • หน่วยกิตหรือปริมาณ
    • การเรียนรู้
    • การเชื่อมโยง
04 การอ้างอิง
    • แนวคิดมาตรฐานกลาง
    • คําศัพท์สําคัญ
    • การสื่อสาร
    • กรอบคุณ
ภาคผนวก 1 กระบวนการอ้างอิง
    • การใช้เกณฑ์เพื่อการอ้างอิงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
    • เกณฑ์การเทียบเคียง
    • โครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง
ภาคผนวก 2 คําอภิธานศัพท์

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด