ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-372-0

มาตรฐานการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

สารบัญ
    ความเป็นมา
    ผลกระทบของโควิด -19 ต่อระบบการศึกษาไทย
    มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
    มาตรการในระยะเร่งด่วน
    กลไกสู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความสำเร็จ
    เอกสารอ้างอิงการสังเคราะห์
    คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด