ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-363-8

สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการวิจัย

สารบัญ
คำนำ

คำกราบบังคมทูลของรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย–รัสเซีย

คำกล่าวต้อนรับของ H.E. Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจาประเทศไทย

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเปิดการประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซียฯ ครั้งที่ ๓

สารบัญ
ปาฐกถานำ

    Model of Basic Education Learning in Thailand during COVID-19 Pandemic:
    Turning Crisis into Opportunity
    โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพานิช)
บทความเชิงนโยบาย
    Education Management in Thai Vocational Education in the Coronavirus Disease 2019
    (COVID-19) Pandemic
    โดย ดร.ประทิน เลี่ยนจํารูญ

    STEM Education in Thai Universities under COVID-19 Pandemic
    โดย รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์

    COVID-19 Pandemic: Perspectives and Experience at Schools, Villages and Families Levels and
    Best Practices from Thailand and Southeast Asian Countries
    โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์

กรณีศึกษา
    Using Interactive Mathematical Systems in Distant Teaching
    โดย Dr. Vladimir Dubrovsky

    SUT Science and Math Learning Space with the Online School for All
    โดย รศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

    Collaborating on Space Activities during the COVID-19 Pandemic
    โดย Dr. Nikolay Vedenkin

    Teaching International Relations and History of Asia in Times of Pandemic
    โดย Dr. Ekaterina Koldunova

    Fun Science @ Home Innovative and Interactive Online STEM learning
    during the COVID-19 pandemic
    โดย นางฤทัย จงสฤษดิ์

    Experience of Advanced Chemistry Teaching at AESC MSU in the Pandemic Situation:
    Challenges, Losses and Gains
    โดย Dr. Ekaterina Mendeleeva

    Educational Practices for Teaching Online during Pandemic
    โดย Dr. Artur Gorka

    Moscow State Educational Complex and Vocational Training
    โดย Mr. Igor Artemyev

    Teaching Online: for Better or for Worse for Teachers and Students
    โดย Mr. Konstantin Stolbov

    [email protected]:
    Changed by design, Prompted by pandemic
    โดย รศ.ดร.วิ วัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

    Multimedia Interactive Textbooks on Physics for Secondary and High School
    โดย Prof. Alexandr Fishman

    KWL as an Alternative Assignment for Biology Class during Disease Outbreak
    โดย ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว

    The Next Challenge - Search for New Communication Technologies in
    Digital Education
    โดย Prof. Dr. Marina Sergeeva

    A Modular Approach to ESP Distance Learning Course Designing
    โดย Ms. Irina Barilenko

    Research, Design and the Built of WIG Craft Type C 2
    Seats Adapted from the Seabird Wing Shape Properties:
    Before and during the COVID-19 Pandemic
    โดย ดร.รัฐพล สาครสินธุ์
 
    Restructuring of the School: Current Challenges
    โดย Ms. Yulia Gusak

    ASEAN Centre’s Activities in the COVID-19 Era:
    ASEAN Week and ASEAN Academic Days Cases
    โดย Dr. Valeria Vershinina

    Visualization of Chemical Experiments in Distant Learning:
    Can We Give Students Practical Experience Without Practice?
    โดย Dr. Alexander Sigeev
 
    How the Social Engagement Can Help Overcome the Challenges
    of the New Normal Studying
    โดย นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

    Talent Identification and Development in Russia:
    Online Projects of Sirius Center
    โดย Mr. Aleksey Ponomarev and Mr. Aleksey Gorbachev ๔๖
    คำกล่าวปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ ครั้งที่ ๓
    ของ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา

ภาคผนวก
 

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด