ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-328-7

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

สารบัญ
บทนำ
สาระสำคัญของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ผลการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และสังเกตการจัดการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด