ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-318-8

แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล

สารบัญ

บทนำ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะความยากลำบากในการจัดการศึกษา การคัดกรองและประมาณการจำนวนโรงเรียนยากลำบากในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด