ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 97-616-270-320-1

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563

สารบัญ

การพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยโดยสังเขป (Methodology Summary)

บทนำ

หลักการของการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มิติของดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การคัดเลือกตัวชี้วัด

ข้อจำกัด

บทสรุป

แนวทางการใช้งาน

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด