ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-307-2

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตอนที่ 1 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 การประเมิรสมรรถนะ
บรรณานุกรม
รายชื่อผู้เรียบเรียงเอกสารและคณะทำงาน

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด