ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-564-110-4

แนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (ในระบบ)

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทนำ

    1. หลักการและเหตุผล
    2. วัตถุประสงค์
    3. กรอบแนวคิด ขอบเขต และกระบวนการศึกษา
    4. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
    5. นิยามศัพท์เฉพาะ
ตอนที่ 1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
    1. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการศึกษา
    2. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
    3. การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
    4. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
    ส่วนที่ 1 การลงทุนด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ส่วนที่ 2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี)
    ส่วนที่ 3 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา
    1. แหล่งข้อมูลในการศึกษาค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา
    2. ข้อค้นพบสำคัญจากการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย
    3. ข้อเสนอเบื้องต้นจากการสำรวจและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 4 บทวิเคราะห์ความเพียงพอ ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ
    ส่วนที่ 1 ความเพียงพอของเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ส่วนที่ 2 ความเป็นธรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
    1. ข้อค้นพบสำคัญ
    2. ข้อเสนอจากการสำรวจและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3. ข้อจำกัดการศึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป
บรรณานุกรม


 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด