ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-300-3

รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับสรุป)

บทนำ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิธีดำเนินการวิจัย    
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
รายการอ้างอิง    
คณะผู้จัดทำ


 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด