ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-296-9

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
บทนำ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน
สมรรถนะหลักสำคัญ 7 สมรรถนะ
ภาคผนวก
รายชื่อคณะทำงานร่างกรอบสมรรถนะหลักฯ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด