ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-297-6

รายงานการวิจัยผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

    หลักการและเหตุผล
    คำถามการวิจัย
    วัตถุประสงค์การวิจัย
    ขอบเขตการวิจัย
    ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย
    ข้อจำกัดในการวิจัย
    คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
    ประโยชน์ที่ได้รับ
    กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. สมรรถนะและการศึกษาฐานสมรรถนะ
    2. บริบทการศึกษาและหลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
    3. ข้อท้าทายสำคัญในการดำเนินการเรื่องกรอบสมรรถนะ
    4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
    ระยะที่ 1 การจัดทาแนวทางการนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
    ระยะที่ 2 การศึกษาผลการนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้จริงในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
    ระยะที่ 3 การจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงกรอบสมรรถนะหลักและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    ตอนที่ 1 แนวทางและผลการทดลองนำกรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
    ตอนที่ 2 ข้อเสนอในการปรับปรุงกรอบสมรรถนะหลักและเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการนา กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
    ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาแนวทางในการนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
    สรุปผลการวิจัย
    ตอนที่ 1 แนวทางและผลการทดลองนำกรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
    ตอนที่ 2 ข้อเสนอในการปรับปรุงกรอบสมรรถนะหลักและเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการนา กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
    ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาแนวทางในการนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
    อภิปรายผลการวิจัย
    ข้อเสนอแนะ

 


 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด