ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN :

รายงานการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    
บทที่ 1  บทนำ 
   
            ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                    
            คำถามการวิจัย    
            วัตถุประสงค์การวิจัย                        
            ขอบเขตการวิจัย                
            กรอบแนวคิดในการวิจัย    
            นิยามศัพท์    
            ประโยชน์ที่ได้รับ                                
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
            ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้    
                  1.1 ความหมาย และหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้      
                  1.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤต
            ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19    
                  2.1 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19      ในต่างประเทศ
                  2.2 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย
            ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
            ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลกระทบ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19  และความต้องการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ
            ระยะที่ 2 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
            ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ    
            ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
บทที่ 5  ผลการสังเคราะห์ข้อมูลปริมาณและเชิงคุณภาพ และข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์วิกฤติ
            ตอนที่ 1  ผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
            ตอนที่ 2  ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์วิกฤติ    
บทที่ 6  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
            สรุปผลการวิจัย
            อภิปรายผล    
            ข้อเสนอแนะ    
บรรณานุกรม
 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด