ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-564-040-4

รายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
          1.1 ความสำคัญของปัญหา
          1.2 วัตถุประสงค์
          1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา

บทที่ 2 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อโลกอนาคต
          2.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
          2.2 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะตามความต้องการของโลกอนาคต

บทที่ 3 บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          3.1 บทบาทของภาครัฐไทยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          3.2 บทบาทของภาครัฐต่างประเทศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทที่ 4 สภาพและการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ด้านการเข้าถึง
          4.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การเข้าถึงการพัฒนาของเด็กปฐมวัย
          4.2 การวิเคราะห์การเข้าถึงในช่วงตั้งครรภ์
          4.3 การวิเคราะห์การเข้าถึงในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
          4.4 สรุปประเด็นท้าทายด้านการเข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทที่ 5 สภาพและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ด้านประสิทธิภาพ
          5.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพัฒนาของเด็กปฐมวัย
          5.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          5.3 สรุปประเด็นท้าทายด้านประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทที่ 6 สภาพและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ด้านคุณภาพ
          6.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาของเด็กปฐมวัย
          6.2 การวิเคราะห์คุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          6.3 แนวทางการยกระดับคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          6.4 สรุปประเด็นท้าทายด้านคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทที่ 7 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด