ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-219-8

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

    หลักการและเหตุผล
    วัตถุประสงค์การวิจัย
    คำถามการวิจัย
    ขอบเขตการวิจัย
    ข้อจำกัดในการวิจัย
    ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ
    นิยามศัพท์เฉพาะ
    กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. บริบทการศึกษาไทย
    2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
    3. หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
    4. สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ
    5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
    ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น
    ระยะที่ 2 การทดลองนำกรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
    ระยะที่ 3 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำกรอบสมรรถนะผู้เรียน สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
    ตอนที่ 2 ผลการทดลองนำกรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นระถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำกรอบสมรรถนะผู้เรียน สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
    กลุ่มตัวอย่าง
    วิธีดำเนินการวิจัย
    สรุปผลการวิจัย
    อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรมภาษาไทย
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก
 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด